e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนการใช้สมุนไพรในสัตว์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ ได้ออกโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ผู้นำชุมชน เยาวชน และเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ให้เหมาะสม โดยเน้นด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย  รูปแบบการอบรมในช่วงเช้าเป็นภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย เป็นการใช้พืชสมุนไพรหรือพืชที่มีในท้องถิ่นเพื่อการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพสัตว์รวมทั้งการถ่ายพยาธิและการกำจัดพยาธิภายนอกด้วยสมุนไพร มีกลุ่มเป้าหมายสนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 80  คน จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นและสนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง รวมทั้งแนะนำแก่ผู้สนใจได้ต่อไป

Last Updated on Wednesday, 16 October 2019 03:19  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th