e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 5 – 6  ตุลาคม  2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ  สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หมู่บ้านประมง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ และการเพาะพันธุ์ของปลาน้ำจืด เรียนรู้วิถีชุมชน รวมถึงการปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆของนักศึกษาในคณะ  โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน


Last Updated on Monday, 07 October 2019 08:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th