e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ บุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ บุคลากรสายผู้สอนสังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวนิตยา  แก้วก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าภารกิจด้านสารบรรณ สังกัดงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ โดยบุคลากรทั้งสองท่านได้รับการเสนอชื่อจากบุคลากรของคณะด้วยกันในเบื้องต้น และถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างยอดเยี่ยมตลอดมา


รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ
นางสาวนิตยา  แก้วก่า


Last Updated on Tuesday, 08 October 2019 02:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th