e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ   ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ  กองเพชร สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะทุกสายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากจะเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของคณะอีกด้วยLast Updated on Monday, 07 October 2019 08:26  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th