e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 26 และ 27  กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ี่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ที่คณะเปิดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยในวันที่ 26 กันยายน 2562 มีการตรวจประเมิน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการตวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร ประธานกรรมการ รศ.ดร.สิทธิชัย  เอี่ยมสะอาด และ อ.ดร.รักษวรรณ  ดีโนนโพธิ์ ร่วมเป็นกรรมการ และ (2)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.วรางคณา      สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุทธิประภา และ รศ.ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี ร่วมเป็นกรรมการ และในวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรอีก จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) และ(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานกรรมการ ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ร่วมเป็นกรรมการ
     โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป และผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้ง 4 หลักสูตรผ่านในระดับดีทุกหลักสูตร


Last Updated on Monday, 30 September 2019 03:19  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th