e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 7 คณะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับ “วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ได้ทรงพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และทรงได้รับการถวายสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th