e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเป็นช่องทางให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้แนะนำตนเอง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการศึกษา และแบ่งบันประสบการณ์การเรียนที่คณะให้เพื่อนร่วมชั้นและผู้บริหารได้รับทราบ นอกจากนั้นคณะยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนได้รายงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบเจอเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อที่ทางคณะจะได้หาช่องทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง และมีการรับประทานกลางวันร่วมกัน ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อนึ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติของคณะมีจำนวน 13 คน แบ่งเป็นนักศึกษาจาก สปป. ลาว จำนวน 8 คน (ระดับปริญญาโท 6 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน) จากประเทศอินโดนีเซีย 3 คน (ระดับปริญญาโท 1 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 คน (ระดับปริญญาโท) และ จากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 1 คน (ระดับปริญญาโท)


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th