e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ได้เรียนรู้วิธีจัดการความเครียด มีความสุขในการทำงาน โดยเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านสังคมระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ ผศ.อิงคฏา โคตนารา จากสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและร่วมสัมมนาให้ความรู้การทำงานของจิตใจมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตประจำวัน การสื่อสารแบบสันติวิธี โดยกิจกรรมนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8  กันยายน 2562  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 2 ท่าน  และครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15  กันยายน 2562 ซึ่งผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการจัดการตนเอง ร่วมสนุกในกิจกรรมมากมาย มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 49 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th