e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน  2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาด้านแนวทางการเรียน และการปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการปฏิบัติ และเตรียมการเลือกสถานประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา และคณะได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล  อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา  พลอยงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นอกจากนั้น อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา จิตติมณี และ อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา จันทร์หนู ยังได้ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความรู้เพื่อปฏิบัติงานสายวิชาการ ในสายงานบริษัท นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้มีทั้งสิ้น 72 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th