e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 21 คน ได้ร่วมเดินทางไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมประกอบด้วยการมอบอาหารกลางวันเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ และคณะได้นำอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใจบุญประสงค์ร่วมสมทบกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ 1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เป็นผู้รับมอบ  2. ณ วัดจันทร์ประสิทธิ์  3. วัดสุมนามัย และจุดที่ 4 ส่งมอบอาหารสำหรับสัตว์ใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์ คณะขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของทุกท่าน และที่สำคัญขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ สมาร์ทฮาร์ท ที่ได้จัดอาหารสุนัข แมว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th