e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ถนนศิลปสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆอันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรอบข้างมหาวิทยาลัย โดยในส่วนของคณะได้มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น และกำจัดหมัด เห็บ ในสัตว์เลี้ยง โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 95 ตัว พร้อมหยอดยาป้องกันเห็บหมัดในสุนัข จำนวน 130 ตัว


Last Updated on Friday, 06 September 2019 02:09  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th