e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็ก

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่  29  สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้ร่วมกับบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็กเรื่อง “Nutrition in Action for Transforming Lives” โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เล็ก เนื่องจากปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เล็กมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การดูแลสัตว์ด้านโภชนาการในสัตว์เล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งโภชนาการพื้นฐานสำหรับสุนัขและแมวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและยืนยาวนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังรวมไปถึงโภชนาบำบัดสำหรับประกอบการรักษาโรคในภาวะป่วยอีกด้วย  ซึ่งปัจจุบันนี้การรักษาสัตว์นอกเหนือจากการใช้เวชภัณฑ์ทางด้านยาแล้วอาหารประกอบการรักษาโรคก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ร่วมกับการรักษาโรคด้วยวิธีอื่นได้ ดังนั้นบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้นำเข้าอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เล็ก ฮิลส์ เพรสคริปชั่น ไดเอ็ท (Hill’s Prescription Diet) และอาหารเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ดี ฮิลส์ ไซด์แอนท์ ไดเอ็ท (Hill’s Science Diet) จึงได้จัดสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็กขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ สัตวแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของโภชนาการและสามารถนำไปปรับโภชนาการเพื่อใช้ในการประกอบการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์และคณาจารย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 217 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th