e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อ E-learning เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา”

E-mail Print PDF

     ในวันที่ 29-30 สิงหาคม  2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อ  E-learning เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะได้รู้และเข้าใจถึงความจำเป็นและความสำคัญของการนำเอา E-learning มาใช้ในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรในโครงการ ประกอบด้วย นายระบิล ภักดีผล นักสารสนเทศ และ นายสามารถ สิงห์มา นักออกแบบคอมพิวเตอร์ จากสำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดทำสื่อ E-learning เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษามีคณาจารย์จากทุกกลุ่มสาขาวิชาให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นอย่างดี


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th