e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ และบริเวณลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกับบุคลากรงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562  ขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำทีมโดย นายมรกต  สุบิน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร พร้อมทีมวิทยากรภาคสนามทำหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรมประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติที่คณะจัดสรรที่พักให้พักบนชั้น 6 ของอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการLast Updated on Friday, 30 August 2019 06:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th