e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้มีการจัดพิธีมอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ. น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนี้แล้วได้มีการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมกิจกรรมผูกแขนเอิ้นขวัญให้กับนักศึกษาน้องใหม่ พร้อมกับกล่าวคำอวยพร นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในการรำบายศรีที่สวยงามอีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 27 August 2019 03:51  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th