E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 24 คน จาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University จากประเทศญี่ปุ่น (NVLU) ภายใต้โครงการ study tour โดยแบ่งเป็นอาจารย์จำนวน 4 คน และ นักศึกษา จำนวน 20 คน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณบดี กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU   ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับ NVLU จัดกิจกรรม study tour ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ ทางคณะได้นำนักศึกษาและอาจารย์จาก NVLU เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ประจำคณะ  รวมถึงการเยี่ยมชมส่วนต่างๆภายในคณะและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นในเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีรกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU เดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และต่อด้วยการศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  และเวลาประมาณ 19.00 น. ในวันเดียวกัน ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ทั้งสองสถาบันได้จัดงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ขึ้น โดยในงานเลี้ยงได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดี กล่าวเปิดงานเลี้ยง มอบของที่ระลึกแก่กลุ่มอาจารย์ NVLU และแสดงความขอบคุณที่ทาง NVLU ให้การสนับสนุนและมีความร่วมมือที่ดีกับคณะด้วยดีเสมอมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี นอกจากนั้น Prof. Dr. Shinpei Wada ผู้แทนจาก NVLU ในฐานะผู้ควบคุมโครงการ Study Tour 2019 ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงความประทับใจแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเช่นกัน  โดยในงานเลี้ยงยังมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักศึกษาทั้งสองสถาบัน  และในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU ได้เดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่น เพื่อเดินทางไปทัศนะศึกษาต่อ ณ สวนสัตว์โคราช และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้คณะ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกๆท่าน รวมทั้งนักศึกษาทุกๆคนที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU ประจำปี 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 24 คน จาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University จากประเทศญี่ปุ่น (NVLU) ภายใต้โครงการ study tour โดยแบ่งเป็นอาจารย์จำนวน 4 คน และ นักศึกษา จำนวน 20 คน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณบดี กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU   ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับ NVLU จัดกิจกรรม study tour ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ ทางคณะได้นำนักศึกษาและอาจารย์จาก NVLU เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ประจำคณะ  รวมถึงการเยี่ยมชมส่วนต่างๆภายในคณะและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นในเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีรกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU เดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และต่อด้วยการศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  และเวลาประมาณ 19.00 น. ในวันเดียวกัน ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ทั้งสองสถาบันได้จัดงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ขึ้น โดยในงานเลี้ยงได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดี กล่าวเปิดงานเลี้ยง มอบของที่ระลึกแก่กลุ่มอาจารย์ NVLU และแสดงความขอบคุณที่ทาง NVLU ให้การสนับสนุนและมีความร่วมมือที่ดีกับคณะด้วยดีเสมอมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี นอกจากนั้น Prof. Dr. Shinpei Wada ผู้แทนจาก NVLU ในฐานะผู้ควบคุมโครงการ Study Tour 2019 ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงความประทับใจแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเช่นกัน  โดยในงานเลี้ยงยังมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักศึกษาทั้งสองสถาบัน  และในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU ได้เดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่น เพื่อเดินทางไปทัศนะศึกษาต่อ ณ สวนสัตว์โคราช และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้คณะ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกๆท่าน รวมทั้งนักศึกษาทุกๆคนที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก NVLU ประจำปี 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
Last Updated on Tuesday, 27 August 2019 01:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th