e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น  โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการสัตวแพทย์ คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดีกับการที่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4  ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนผ่านระดับชั้นพรีคลินิกและก้าวสู่การเป็นนักศึกษาชั้นคลินิกซึ่งถือว่าเป็นการก้าวผ่านความสำเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งของการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงวิชาชีพที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องในอนาคต พิธีมอบเสื้อคลินิกนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง  นักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นน้อง/รุ่นพี่  ประมาณ 300  คน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   และพิธีเปิดได้เริ่มขึ้นเมื่อ เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี  ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการLast Updated on Tuesday, 13 August 2019 01:49  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th