e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการและบริการการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติที่เดินทางมาทำการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 15 คน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน และนักศึกษาจาก College of Veterinary Science, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 คน ซึ่งกิจกรรม Veterinary Friendship 2019 นอกจากเป็นเป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาไทยได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการเยี่ยมหน่วยเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์จากชุมนุมต่างๆของนักศึกษา เช่นชุมนุม Rabies ชุมนุ DTC (Dog training Club) อีกทั้งยังมีการจัดการทัศนะศึกษานอกสถานที่ร่วมกัน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามลำดับ เป็นอาจารย์ผู้ร่วมโครงการ


Last Updated on Tuesday, 06 August 2019 06:37  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th