e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าได้ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ภูมิภาค แลกเปลี่ยนความรู้ และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้กิจกรรมสัตวแพทย์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล นอกจากนั้นในช่วงเวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง VM3103 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  ได้มีกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย” โดยมี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และเป็นผู้แทนจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นวิทยากร ถัดจากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “อาชีพสัตวแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   น.สพ.วัชรินทร์  หินอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง เป็นวิทยากร และมี  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผู้แทนจากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ทั้งนี้ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 99 ใบ และไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟองให้มาจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าสมทบชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดให้มีบริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้ยาเพื่อกำจัดพยาธิภายนอกและภายในแก่สุนัขและแมว  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จัก ชุมนุมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา ชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ  ชุมนุมถ่ายภาพ  ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมฝึกสุนัข และชุมนุมรักสัตว์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญของบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของแต่ละชุมนุม อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมที่สนใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในคณะLast Updated on Tuesday, 06 August 2019 06:36  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th