E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 4 คน ได้แก่ Miss CHEN, JIE-YI, Miss THE, YEE JYE, Mr. TSAI, MIN-TZE และ Miss YU, YI-LING จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University เมืองไทจุง ประเทศไต้หวัน ที่ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลก ที่โรงพยาบาลสัตว์ และบริเวณต่างๆ ของสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) เป็นระยะเวลา 1 เดือนในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ และยังมีความโดดเด่นทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี   โดยการเข้าฝึกงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาทั้ง 4 รายเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น  นอกจากนั้น ยังมี น.สพ.ยรรยง วีรวัฒนตระกูล ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสัตวแพทย์พี่เลี้ยงและดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าวตลอดโครงการอีกด้วย ทั้งนี้  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University  ประเทศไต้หวัน ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรซึ่ง ในแต่ละปีจะมีอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันเดินทางไปและมาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง


Last Updated on Tuesday, 06 August 2019 06:33  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th