e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา” ขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชา ในปีการศึกษา 2561 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชา ในปีการศึกษา 2561 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา พิจารณาถึงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนที่คาดหวัง กับผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก มคอ. 3 และ มคอ. 5  ส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ร่วมพิจารณาข้อมูลแต่ละรายวิชา เพื่อประมวลการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อจัดทำ มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในโอกาสนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 02 August 2019 07:53  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th