e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน ณ ห้อง 1205 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการ “สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” ขึ้น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรภารกิจกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาด้วย   วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม หัวหน้าชั้นปี รวมถึงอาจารย์และบุคลากร ในด้านการวางแผนและจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดปัญหาน้อยที่สุด
     โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการการกล่าวสรุปการทำงานของทีมสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาจากนั้น เป็นการแนะนำคณะกรรมสโมสรนักศึกษา หัวหน้าโครงการและประธานชุมนุมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562   ชี้แจงปฏิทินกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้น ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน การทำหนังสือโครงการ  การเบิกจ่าย รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ที่ผ่านมา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


Last Updated on Wednesday, 31 July 2019 09:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th