E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะ อันประกอบด้วยรายละเอียดของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต กระบวนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน และคณะได้รับเกียรติจาก น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง และ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 บรรยายในหัวข้อ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” โดยทั้งสองท่านยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในช่วงท้ายของภาคเช้าได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะพูดคุยรับคำแนะนำ ปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ หลังจากนั้นได้นำผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและบริการการศึกษา และโรงพยาบาลสัตว์ ผลการจัดโครงการในครั้งนี้ก่อให้เกิดความประทับใจกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองอย่างดียิ่ง


Last Updated on Monday, 22 July 2019 02:12  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th