e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจต่างๆ ได้ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของคณะผู้บริหารคณะเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารคณะในอีก 4 ปี ข้างหน้า โดยกระบวนการประกอบด้วยการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่อไป


Last Updated on Monday, 22 July 2019 02:10  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th