E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผลของการผลิตบัณฑิตของคณะได้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนดให้ มคอ. 3 และ มคอ.4 ที่สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรร่วมกันจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 12 July 2019 02:16  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th