e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ณ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และทำการปล่อยปลา ณ  เขื่อนหนองหวาย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาทุกๆปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน  และปัจจัยไทยธรรมที่จำเป็นอื่นๆแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาสอันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป  คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ถือปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรคณะเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 09 July 2019 07:08  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th