E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสที่ 4 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นำโดย  สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี นายภิรายุ พวงจันทร์ นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนายรุ่งเรือง  ผาบจันดา พนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้ร่วมกันจออกพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการ "หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มข." เพื่อออกพื้นที่ในการรับบริจาคโลหิตสุนัข ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการออกพื้นที่ในครั้งนี้ มีจำนวนสุนัขที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 7 ตัว จากการคัดกรองจากสัตวแพทย์แล้ว สามารถรับบริจาคเลือดได้เพียง 4 ตัว  ทั้งนี้สัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ และทีมงานได้มอบของที่ระลึกสำหรับสุนัขให้กับสุนัขที่บริจาคในครั้งนี้แทนคำขอบคุณด้วย


Last Updated on Tuesday, 09 July 2019 06:22  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th