E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 9 คน ได้แก่  Mr. Achmad Fajar Alam, Mr. Ahmad Nasir Fachrudin, Miss Myrza Azarine, Miss Nabilah Rahmawati, Miss Aldhia Safiranisa, Miss Dinda Distika Fazriyah, Miss Vinca Firdausi Rosea, Miss Mutia Nur Fitriani และ Miss Neisry Arysta ทั้งหมดเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2  จาก Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เดินทางมาฝึกงานด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2562 และนอกจากการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ว ทางคณะยังได้จัดตารางการทัศนศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษาทั้ง 9 ราย ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวางและหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อนึ่ง ทางคณะและ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองสถาบัน จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากรร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น


Last Updated on Tuesday, 02 July 2019 06:41  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th