E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคณะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “การอบรมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx; Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นเครื่องมือ ซึ่งเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศนั้น เป็นที่ยอมรับและใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ ดังนั้นการสร้างความรู้และความเข้าใจต่อหลักการและแนวคิดตลอดจนเกณฑ์การประกันคุณภาพนี้ จึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือ EdPEx และจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ รวมทั้งเข้าใจหลักการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของคณะมากยิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) เป็นวิทยากร


Last Updated on Friday, 21 June 2019 06:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th