E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

วิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2562)กองทุนวิจัยและการบริหารกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 952/2562)หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ : ภารกิจด้านวิจัย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2562) กองทุนวิจัยและการบริหารกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 952/2562) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ : ภารกิจด้านวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Updated on Monday, 17 June 2019 03:43  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th