E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

เชิญร่วมบริจาค

E-mail Print PDF
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 551-4-16444-3
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการโอนไปที่
การเงิน รพ.สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ (สัตววิทยรักษ์)
ชื่อบัญชี กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ (สัตววิทยรักษ์)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 793-2-48862-7
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการโอนไปที่
การเงิน รพ.สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 551-3-00664-8
บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน
ส่งหลักฐานการโอนไปที่
การเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

------

Last Updated on Wednesday, 14 June 2023 05:21  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th