E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เดินทางไปราชการ ณ  College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง  SWU กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเดินทางไปในครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่วมกันหารือและวางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคตแล้ว ยังมีการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้วยกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาแลกแลกเปลี่ยนชั้นปี ที่ 3 จำนวน 8 คน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ทำการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็กและปศุสัตว์ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ของ SWU ด้วย  โดยทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และทักษะด้านการสัตวแพทย์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาและเกิดประโยชน์พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ต่อไปในอนาคต
     อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางไปมาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานในระยะสั้น (ประมาณ 2 สัปดาห์-1 เดือน) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนในช่วงระยะของการเป็นนักศึกษาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตและประชากรโลกที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในศตวรรษที่ 21


Last Updated on Tuesday, 11 June 2019 06:06  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th