e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรคณะ ที่ได้รับรางวัลในงาน  “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562” ณ  ศูนย์ประขุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในปีนี้มีบุคลากรคณะเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน  2 ท่าน คือ บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ได้แก่ รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา และบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่  อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า  เฟื่องบุญ ในนามคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย


Last Updated on Tuesday, 04 June 2019 04:56  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th