e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และกำกับนักศึกษาในความดูแลให้ดำเนินการทำวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา และสามารถเผยแพร่ผลงานดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือเงื่อนไขของทุนการศึกษาที่ได้รับ อีกทั้งเป็นแนวทางหรือข้อมูลให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆในด้านการวิจัยอีกด้วย
     ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนิคม ศรีกะชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 31 May 2019 05:45  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th