e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสัตววิทยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ เป็นตัวแทนคณะมอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการขอบคุณในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจอดรถ ป้ายบอกทาง รักษาความปลอดภัย ให้แก่กิจกรรมโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสัตววิทยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ เป็นตัวแทนคณะมอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการขอบคุณในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจอดรถ ป้ายบอกทาง รักษาความปลอดภัย ให้แก่กิจกรรมโครงการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Last Updated on Tuesday, 28 May 2019 00:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th