e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3103, VM 3104  ห้องราชสีห์  และ ห้องคชสาร อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงงานที่ได้ดำเนินการในช่วงของการออกฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และยังเป็นการบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟังปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต โดยในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 นี้มีสถานประกอบการต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ถึงกว่า 50 หน่วยงาน รวมถึงมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งไปฝึกสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณาจารย์ คณะกรรมการประเมิน และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และร่วมวิพากษ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา ผลการจัดการนำเสนอของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ


Last Updated on Thursday, 16 May 2019 04:30  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th