e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้ง

E-mail Print PDF


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานภายในต่างๆ ให้เกียรติร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยนอกจากกิจกรรมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การตักบาตร ณ บริเวณหน้าบริเวณห้องสมุด และการไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นต้นไม้ทนแล้ง จำนวน 133 ต้น ณ บริเวณสวนป่าหน้าคณะอีกด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
อนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 33 ปี ของการก่อตั้งที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการผลิตบัณฑิตนั้นคณะมีศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวน 26 รุ่น ประมาณ 1,700 คน และศิษย์เก่าในระดับปริญญาโทและเอกกว่า 120 คน ออกไปทำงานรับใช้สังคมทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 214 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 142 คน และบุคลากรสายผู้สอน 72 คน ซึ่งในจำนวนคณาจารย์ 72 คนนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(สพ.บ.) 11 คน(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 1 คน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 6 คน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 48 คน และมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 คน) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 20 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน) คณะเปิดสอน 4 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 497 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 30 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 22 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 9 คน


     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานภายในต่างๆ ให้เกียรติร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ โดยนอกจากกิจกรรมทำบุญและฟังธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การตักบาตร ณ บริเวณหน้าบริเวณห้องสมุด และการไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วยแล้ว  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองบริหารงานคณะได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นต้นไม้ทนแล้ง จำนวน 133 ต้น ณ บริเวณสวนป่าหน้าคณะอีกด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
     อนึ่ง ในช่วงระยะเวลา 33 ปี ของการก่อตั้งที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการผลิตบัณฑิตนั้นคณะมีศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวน 26 รุ่น ประมาณ 1,700 คน และศิษย์เก่าในระดับปริญญาโทและเอกกว่า 120 คน ออกไปทำงานรับใช้สังคมทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันคณะมีบุคลากรทั้งสิ้น 214 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 142 คน และบุคลากรสายผู้สอน 72 คน ซึ่งในจำนวนคณาจารย์ 72 คนนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(สพ.บ.) 11 คน(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 1 คน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก 6 คน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 48 คน และมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 คน) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 20 คน (กำลังยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน) คณะเปิดสอน 4 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 497 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 30 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 22 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 9 คน

Last Updated on Friday, 17 May 2019 03:31  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th