E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๙

E-mail Print PDF

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๙

  วันศุกร์ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๔     

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารพิเชฏฐ์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

************************************************

         เวลา                                           รายละเอียด

๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.         ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่  ๑๙ ลงทะเบียนรับของว่างหน้าห้องประชุม

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.         คณบดีกล่าวต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และให้โอวาทแก่นักศึกษา

๐๙.๐๐-๑๐.๔๕ น.         ผู้แทนจากสัตวแพทยสภา แนะนำหน่วยงาน และบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทยสภา

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.         ผู้แทนศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แนะนำหน่วยงาน และบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่  ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.         สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำหน่วยงาน และ

                             บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.         สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)   

                             แนะนำหน่วยงาน และบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาคมสัตวแพทย์

                             ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.         ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทยศาสตร์  แนะนำหน่วยงาน และบรรยายบทบาท

                             หน้าที่ของสมาคมศิษย์ และความเกี่ยวข้องของบัณฑิตใหม่


งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับว่าที่  บัณฑิต รุ่นที่ ๑๙

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.         ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่  ๑๙ และคณาจารย์พร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

๑๘.๐๐-๑๘.๑๕ น.         คณบดีกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ ๑๙

๑๘.๑๕-๑๘.๒๐ น.         ตัวแทนว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ ๑๙ กล่าวคำขอบคุณคณะฯ  คณาจารย์ 

๑๘.๒๐-๒๒.๓๐ น.         คณาจารย์ บุคลากรในคณะฯ ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต

    ๒๒.๓๐ น.              เสร็จสิ้นโครงการ

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:22  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th