e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) อาจารย์บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สังกัดงานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้วิเคราะห์ความยากง่าย วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวลวง และความชัดเจนของข้อสอบ  เพื่อนำไปพัฒนาข้อสอบที่ใช้วัดผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th