E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่  2  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นำโดย รศ. น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมกันจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 33 ปี โดยร่วมกันทอดถวาย ณ วัดโพธิ์หนองบุญชู บ้านหนองบุญชู ตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม   โดยการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงยืน  ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านหนองบุญชู  พร้อมใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การทอดทำบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสมทบร่วมสร้างห้องสุขาของวัด  โดยยอดบริจาคปัจจัยทั้งหมดที่ได้รับ จำนวน 102,369  บาท


Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 03:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th