e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และ  บุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ต้อนรับวิทยากรจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา นำโดย รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา  สุจริต และ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม จัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5  ในหัวข้อ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ” ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการสัมมนาสัญจรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสภาวิชาชีพ  ระบบการรับสมัครและการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ แนวทางการสอบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากำหนด และมีสิทธิ์สมัครสอบประเมินความรู้ฯ ได้รับทราบ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก


Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 06:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th