E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา”

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในสังคม โดยใช้ความสามารถทางด้านดนตรีและการถ่ายภาพของนักศึกษา ในการระดมทุนตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะทางสัตวแพทย์และปลูกจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา   ทั้งนี้  เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาค นำไปมอบให้แก่มูลนิธิเซฟต์โซลส์ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ได้ทำกิจกรรม ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  กิจกรรมเปิดหมวกรับบริจาคที่งานเปิดท้ายขายของช่วงเย็นที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  ช่วงพักเที่ยง  เล่นดนตรีรับบริจาค  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาได้ให้บริการตรวจสุขภาพสุนัขและแมว ณ มูลนิธิเซฟต์โซลส์ อนึ่ง ปัจจุบันปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้รับความสนใจและห่วงใยจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนทุกๆคนต้องช่วยกันในการที่จะยึดมั่นในแนวทางที่ว่า “รักสัตว์เลี้ยงต้องรักจริง ไม่ทิ้งเป็นภาระสังคม”


Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 03:40  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th