E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 17–18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ พร้อมบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) พร้อมทั้งร่วมออกบูทแนะนำหลักสูตรต่างๆที่สังกัดคณะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แนวทางการศึกษา และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งการออกบูทในครั้งนี้มีนักเรียน/นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมชมบูทและร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  เป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 22 January 2019 04:20  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th