E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยแลวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โดยบรรยากาศของโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งพูดคุยและสอบถามถึงปัญหาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกพบเจอตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษาอยู่ที่คณะฯ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความพึงพอใจในภาพรวมในการเรียนการสอนรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต  ซึ่งในโครงการนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศ สปป.ลาว 5 คน อินโดนีเซีย 2 คน เวียดนาม 1 คน และจีน 1 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th