E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ กองบริหารงานคณะ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์จำนวน 3 ราย จาก Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่  Dr. Oky Setyo Widodo, lecturer in Animal Husbandry Department, Prof. Dr. Pantja Madyawati, Head of Ph.D. Program และ Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, Head of Magister Agribusiness Veterinary Program ที่เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงบุคลากรระหว่างสถาบัน และแนวทางการศึกษาต่อ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของบุคคลากรจาก Airlangga University  อนึ่ง ทางคณะฯ และ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองสถาบัน จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่จากประเทศอินโดนีเซียที่ประสงค์เดินทางมาศึกษาต่อที่คณะในอนาคต เพื่อพัฒนา ยกระดับและส่งเสริมวิชาด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th