E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.30-12.0 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ชี้แจงแนวทางเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6” ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงขั้นตอนการสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561 และสรุปข้อมูลป้อนกลับของรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ของคณะในปีที่ผ่านมา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวมของคณะให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยทีมผู้บริหารคณะ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและเข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th