e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ในเวลา 16.00-20.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยนำขบวนแห่กระทง  เข้าร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล” “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3  พร้อมนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรของคณะอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ได้มีโอกาสร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคี รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th