E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิฬาร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะนำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ahasanul Hoque อดีตคณบดีจาก Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr. Saroj Kumar Yadav ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก CVASU ในอนาคตรวมถึงเยี่ยมและศึกษาดูงานการจัดการชมฟาร์มโคนมที่มีความร่วมมือกับคณะ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 ในขณะที่ Mr. Saroj Kumar Yadav ได้เดินทางมาเพื่อฝึกงานด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 6 – 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้าศึกษาดูงานและฝึกงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวแพทย์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย อนึ่งทางคณะได้มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th