E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการวิจัยได้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  ในหัวข้อ “การใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยทางสัตวแพทย์” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์  และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งสิ้น 88 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางสัตวแพทยศาสตร์โดยใช้ลำแสงวินโครตรอน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการนำแสงซินโครตรอนไปใช้พัฒนางานวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์ในขั้นต่อไป การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่งทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลำแสงซินโครตรอนกับงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1
  2. ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.2
  3. ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.3
  4. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
  5. ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
  6. ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
  7. ดร.ปิยนันท์ พันบุรี ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านประจำโครงการ

     นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะ 2 ท่าน คือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ซึ่งกำลังทำการวิจัยด้วยลำแสงซินโครตรอนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของการไปใช้งานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th