E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE ประเทศนอร์เวย์ (NVI)

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพยัคฆา อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Marianne Sunde, section leader, Section of Food Safety and Emerging Health Threats NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE ประเทศนอร์เวย์ เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE (NVI) ประเทศนอร์เวย์ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ Prof. Marianne Sunde, ตัวแทนจาก NVI เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯครั้งนี้ด้วย นอกจากการลงนามในครั้งนี้ Prof. Marianne Sunde ได้นำสมาชิกจาก NVI อีก 2 ราย เดินทางมาเก็บตัวอย่างและปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย ซึ่งทั้งสองสถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลักและบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านวิชาชีพการสัตวแพทยศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตสัตว์และคนไปพร้อมกันและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th